fbpx
Wszystko Pod Kontrolą

Jeżeli tutaj trafiłaś, to znaczy, że już czytałaś post lub oglądałaś mój film z rankingiem planerów na 2021 rok. Wiesz już więc, że chcę Cię zaprosić do rozdania, w którym dwie osoby wygrają po jednym z planerów:

Wygrywają dwie najciekawsze odpowiedzi od osób, które jednocześnie zostały subskrybentkami mojego Newsletteru. Jednocześnie, pamiętaj żeby zapoznać się z treścią polityki prywatności oraz regulaminu konkursu (na końcu tej strony).

Rozdanie rozpoczyna się w poniedziałek 8 grudnia 2020 r. o godzinie 17:30 i potrwa do niedzieli 13 grudnia do godziny 20:00. Zwycięzców ogłoszę w newsletterze, który dotrze do Ciebie w poniedziałek, 14 grudnia po godzinie 7:00 rano. W poniedziałek również skontaktuję się mailowo ze zwyciężczyniami żeby uzgodnić dostarczenie planerów.

Warunki rozdania:

ROZDANIE ZAKOŃCZONE

Regulamin rozdania:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Rozdanie planerów 2021
 2. Organizatorem Konkursu jest Ada Pardo (osoba prywatna), zamieszkała w Brukseli (Belgia), z którą skontaktować się możesz pod adresem adorosa@gmail.com.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie
  www.adorosa.pl i za pomocą wysyłki Newslettera dostępnego na http://www.adorosa.pl/newsletter/, w dniach od poniedziałku 8 grudnia 2020 r. o godzinie 17:30 do niedzieli 13 grudnia do godziny 20:00.
  § 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 4. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) zasubskrybowanie Newslettera Adorosa.pl możliwe pod następującym adresem: http://www.adorosa.pl/newsletter/
  b) Udzieleni odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu dostępnym pod następującym adresem: http://www.adorosa.pl/rozdanie-planerow-2021/
  NAGRODY
 6. Nagrody w Konkursie:
  a) Planer 2021 książkowy produkcji Ogarniamsie.pl
  b) Planer niedatowany produkcji Ogarniamsie.pl
 7. Zdobywcą nagrody w Konkursie będzie uczestnik, wyłoniony przez Organizatora konkursku, którz w czasie trwania konkursu, udzieli jednej z dwóch najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe o następującej treści: Co jest dla Ciebie najważniejsze w narzędziu do planowania? Jakie jego cechy sprawiają, że łatwiej Ci się planuje codzienne życie?
 8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 9. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość mailową nadaną z adresu adorosa@gmail.com nie później niż do godziny 12:00 dnia 14 grudnia 2020 r. Wyniki konkursu zostaną również podane do wiadomości wszystkich uczestników poprzez wiadomość mailową dnia 14 grudnia 2020 r. o godzinie 7:00 rano.
 10. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres adorosa@gmail.com w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 11. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator.
  § 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 12. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Zwycięzców Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 13. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 14. Szczegółowe dane na temat gromadzenia i przetwarzania danych, są dostępne w polityce prywatności witryny adorosa.pl dostępnej pod następującym adresem: http://www.adorosa.pl/polityka-prywatnosci/
  § 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
  czasu opublikowania go na stronie www.adorosa.pl